Sani Grahachara

Results of Transit of Sani into Makara

 

మకర రాశిలో శని గోచర ఫలము


శని పేరెత్తగానే ప్రతివాడికి ఒక విధమైన వణుకు పుడుతుంది. అసలు శని భ గూర్చి అంత భయం ఎందుకు? భయం శని భగవానుడి వలన కాదు, మనిషికి ప్రధానంగా దుష్కర్మల భయం ఉండాలి. ఆ భయం ఉన్న వాడు గ్రహాలకు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ప్రతి మానవుడు తాను ఆచరించిన దుష్కర్మల ఫలాలను అనుభవించుటకు సిద్ధంగా ఉండదు. సత్కర్మ ఫలాలను ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తాడు, కాని దుష్కర్మ ఫలం అనగా ‘కష్టాన్ని’ అనుభవించుటకు సిద్ధంగా ఉండడు. అనగా కర్మనాచరించుటకు భయం గాని సందేహం గాని ఉండదు, కాని దాని ఫలాన్ని అనుభవించే సమయం వచ్చే వరకు సంతోషాన్ని కలిగించే ఫలం అయితే ఆనందంగా స్వీకరిస్తాడు. కాని కష్టాన్ని ఇచ్చే ఫలం అయితే భయం మొదలౌతుంది. అట్టి కష్టాన్ని తప్పించుకునే మార్గం కొరకు అన్వేషణ చేస్తాడు. కాని ‘భోగేన త్వితరే’ అని శ్రీ శజ్ఞ్కర భగవత్పాదులు అన్నారు. అనగా కర్మ ఫలాలను అనుభవించుట ద్వారా మాత్రమే అవి దహించ బడతాయి. అనగా కష్ట నివారణ కొరకు జరిపే వైదిక క్రతువులు ఆ కష్టాన్ని కొంత కాలం పాటు వెనక వేయగలవు గాని అట్టి కష్టాన్ని సంపూర్ణంగా దహించి వేయు శక్తి వాటికి లేదు.


ఇక శని భగవానుడి విషయానికి వస్తే, ప్రతి ఒక్కరు శని అనగానే బాధపెట్టు గ్రహ అనే ఆలోచనలో ఉంటారు. కాని అది తప్పు. నవగ్రహాలు ఏవీ కూడా బాధ పెట్టడం గాని లేదా సుఖ పెట్టడం గాని జరగదు. మన జాతక చక్రంలో అట్టి గ్రహ ఉన్న స్థానాన్ని అనుసరించి శుభ లేదా అశుభ ఫలితాలను అది సూచిస్తుంది. అంతేకాదు, తత్కాల గోచారము కూడా మన కర్మ ఫలాలు అనుభవించే సమయం ఆసన్నమైందని సూచన ఇస్తుంది. నవగ్రహలన్నిటిలో ఏ గ్రహ కూడా శుభం అని గాని పాపం అని అనడానికి అవకాశం లేదు. గ్రహాలన్నీ శ్రీమన్నారాయణ అవతారాలని శ్రీ పరాశర మహర్షి తాను రచించిన బృహత్పరాశర హోరా శాస్త్రం తెలియచేసి యున్నారు.


బృహత్పరాశర హోరా శాస్త్రః – ద్వితీయోధ్యాయః:

అవతారా ణ్యనేకాని హ్యజస్య పరమాత్మనః ।

జీవానాం కర్మ ఫలదో గ్రహరూపీ జనార్దనః ।।౩।।

దైత్యానాం బలనాశాయ దేవానాం బలవృద్ధయే ।

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ గ్రహాజ్జాతాః శుభాః క్రమాత్ ।।౪।।

జన్మ రహితుడైన పరమాత్ముడి యొక్క అవతారాలు అనేకములు గలవు. అందులో జీవులకు స్వ స్వకృత కర్మల యొక్క ఫలాలను ఇచ్చేది సూర్యాది గ్రహ స్వరూపుడు అగు జనార్ధనుడను నామము గల రూప విశేషము ఒకటి కలదు. దైత్యుల (అనగా పరులకు నష్టం కలిగించే వారికి) నాశనము కొరకు మరియు దేవతల (పరులకు హితము చేయు వారికి) యొక్క బలాభివృద్ధి కొరకు, ధర్మ సంస్థాపన నిమిత్తము శుభ ప్రదములైన అవతారములు సూర్యాది గ్రహాల వలన జన్మించి యున్నవి. యథా (ఎట్లనగా):


రామోవతర స్సూర్యస్య చంద్రస్య యదునాయకాః ।

నృసింహో భూమి పుత్రస్య బుద్ధ స్సోమసుతస్య చ ।।౫।।

వామనో విభుధేజ్యస్య భార్గవో భార్గవస్య చ ।

కూర్మో భాస్కర పుత్రస్య సైంహికేయస్య సూకరః ।।౬।।

కేతో ర్మీనావతారశ్చ యే చాన్యే తేపి ఖేటజాః ।

పరాత్మాంశోఽధికో యేషు తే సర్వే ఖేచరాభిదాః ।।౭।।

నవగ్రహాల యందు ప్రధానుడైన శ్రీ సూర్యుడి వలన రామావతారము, చంద్రుని వలన కృష్ణావతారము, కుజుని వలన నృసింహ అవతారము, బుధుని వలన బుద్ధావతారం, బృహస్పతి వలన వామనావతారం,శుక్రుని వలన పరశురామావతారం, శని వలన కూర్మావతారం, రాహువు వలన వరాహావతారం, కేతువు వలన మీనావతారం కలిగినవి. వీటికంటే భిన్నమైన అవతారము లన్నియూ కూడా గ్రహముల వలననే అవతీర్ణములైనవి. వేని యందు అధికమైన పరమాత్మాంశము గోచరించు చుండునో అట్టి అవతారము లన్నియు ఖేచర నామధేయములు (అనగా దేవ వాచకములు) అగు చున్నవి.


కావున ప్రతి గ్రహ శ్రీమన్నారాయణ అవతారమే. కొన్ని గ్రహాలు కొన్ని లగ్నాలకు శుభులు అయినచో అవే గ్రహాలు మరికొన్ని లగ్నాల వారికి అశుభ ఫలాన్ని సూచిస్తారు. జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని అనుసరించి గురు మరియు శుక్ర భ అత్యంత శుభ గ్రహాలు. కాని వృషభ మరియు తులా లగ్నము లందు జన్మించిన వారికి గురు మారకుడు, అంతే కాదు ధనుర్మీన లగ్నాల వారికి శుక్రుడు మారకుడు. అత్యంత పాప గ్రహగా భావించే శని వృషభ తులా లగ్నాల వారికి శుభుడు మరియు యోగ కారకుడు. ఈ విధంగా జాతకాన్ని బట్టి శుభ మరియు అశుభ ఫలాలను అట్టి గ్రహాలు సూచిస్తాయే తప్ప అవి నిజానికి అట్టి ఫలితాలు ఇవ్వవు.


శని భగవానుడు 24.01.2020 నాడు స్వక్షేత్రమైన మకర రాశి ప్రవేశిస్తాడు. ఇట్టి గోచార ప్రభావము ముందుగా దేశకాల పరిస్థితులపై ఎలా ఉండబోతోందో చూద్దాము:


ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆర్థిక మందగమనాన్ని ఎదుర్కుంటున్నాయి. భారత దేశం కూడా ఇట్టి చిక్కులను ఎదుర్కుంటుంది. మకర రాశిలో శని ప్రభావము వలన దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి ఇంకనూ మందగతిన సాగు సూచనలున్నాయి. ప్రాజెక్ట్ ల యొక్క అభివృద్ధి మందగతిన సాగుతూ ఉంటుంది. ప్రజలు అధిక శ్రమతో కూడిన ఫలములను పొందు వారగుదురు. పాలకులు ఆర్థికాభివృద్ధిని నిలబెట్టుటకు గాను విపరీతంగా శ్రమించ వలసి ఉంటుంది. వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దానికి తోడూ November 2020 నుండి గురు సంచారము మకర రాశి యందు కూడా ఇట్టి ఆర్థిక మందగతిని సూచించు చున్నది. కావున పాలకులు భారీ ప్రాజెక్ట్ లు ప్రవేశ పెట్టేముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్ధిక వనరులకై ఇబ్బంది పడవలసి ఉంటుంది. సముద్ర వస్తువుల ఉత్పత్తి తగ్గే అవకాశం ఉంది. మత్స్యకారులకు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. విద్య రంగ మరియు ఆర్ధిక రంగా సంస్థల అభివృద్ధి కుంటు బట్టి ఉంటుంది. అధర్మ మరియు అవినీతి విపరీతం పెరిగి పోతుంది. పాలకు నీచమైన ఆలోచనలతో రాజ్యాలను ఏలుదురు. తత్ప్రభావము వలన ప్రజలు కష్టాలను అనుభవిస్తారు. ఇట్టి పరిస్థితి భారతదేశంలో మాత్రమే కాదు, ఆసియా ఖండంలో ప్రధానంగా చైనా అభివృద్ధి కూడా కుంటుబట్టే అవకాశం ఉంది.


మకర రాశి యందు శని సంచారము మేషాది ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాము. శని గ్రహచార ప్రభావము అందరికీ ఒకే రకంగా ఉండదు. వారివారి కర్మ ఫలాలను అనుసరించి వారు ఫలితాలను పొందెదరు. అత్యంత ప్రతికూల గ్రహచారం లో కూడా అత్యంత శుభ ఫలాలు పొందు వారు కూడా ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మన కర్మ ఫలాలే. మనం పొందబోయే కర్మ ఫలాలు ఏవిధంగా ఉండబోతున్నాయో జ్యోతిష శాస్త్రం మాత్రమే చెప్పగలదు. గోచర ఫలాల ప్రభావం ఏవిధంగా ఉంటుందో మరికాస్త తెలుసుకొనుటకు గాను జాతక చక్రంలో గల అష్టకవర్గ బిందువులు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. జన్మ సమయానికి అష్టక వర్గాన్ని గుణించి చూసిన ఎడల ఏదేని గ్రహ వివిధ రాశులలో పొందిన అష్టకవర్గ బిందువుల ఆధారంగా అది ఫలాన్ని ఇస్తుంది. 4 బిందువులు తటస్థ ఫలాలను, 4 కంటే తక్కువ బిందువులు ప్రతికూల ఫలాలను అధికంగా ఇస్తుంది. 4 కంటే ఎక్కువ బిందువులు పొందినచో శుభ ఫలాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఒక జాతకుడికి శని మకర రాశిలో 4 బిందువులు పొందిన ఎడల వాడు గోచారంలో శని మకర రాశిలో సంచరించునపుడు తటస్థ ఫలాలను, 4 కంటే తక్కువ బిందులు పొందిన ఎడల ప్రతికూల ఫలాలను మరియు 4 కంటే ఎక్కువ బిందువులను పొందిన శుభ ఫలాలను పొందు సూచనలున్నాయి. అట్టి వారికి శని గాని మరే ఇతర గ్రహ గాని గోచారంలో ఇచ్చే శుభాశుభ ఫలాలు ఇట్టి అష్టకవర్గ బిందువులను అనుసరించి మారు సూచనలున్నాయి. అనగా అష్టక వర్గ బిందువులు గోచారం లో గ్రహాలు ఇచ్చే శుభాశుభ ఫలాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. కావున గోచార ఫలాలను నిర్ధారణ చేసే ముందు అష్టక వర్గ బిందువులు కూడా చూడాలి.


మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి గోచార రీత్యా దశమ స్థానమున శని సంచారము ప్రతికూల ఫలాలను ఇస్తుంది. కాని భాగ్య స్థానమున గురు మరియు తృతీయ స్థానమున రాహువు వలన నవంబర్ 2020 వరకు ఇట్టి ప్రభావము కాస్త స్వల్పముగానే ఉండు సూచనలున్నాయి. పనులు సమయానుసారముగా వెనకబడుట, శ్రమతో కూడిన ఫలములు, సందర్భము లందు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలములు, విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట, పరీక్షల పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట, తగిన విధంగా ఫలములు లభించక పోవుట. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులందు ప్రతికూలతలు, అనవసరమైన చికాకులు అధికం, పై అధికారులతో ఇబ్బందులు, ఉద్యోగ ప్రయత్నములు ఫలించక పోవుట, అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలములు, వ్యాపారులకు వ్యాపారము లందు స్తబ్దత. క్రొత్త వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇట్టి రాశిలో జన్మించిన వారికీ మనోవ్యాకులత అధికం. వృధా సంచారం, దూర ప్రాంతాలకు స్థాన చలనం, పాప కార్యాచరణ, ఉద్యోగ భంగ సూచనలు, వ్యవహార నాశనము. ఇట్టి ప్రతికూలతలు నవంబర్ 2020 నుండి అధికమగు సూచనలున్నాయి. సెప్టెంబర్ 2020 ధన స్థానమున రాహువు సంచారము ఆర్ధిక విషయములందు ప్రతికూలతలు మరియు మోసాలను సూచించు చున్నది.

ఉపశమనాలు: శని భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట.


వృషభ రాశి:

వృషభ రాశి వారికి అష్టమ స్థానమున గురు, భాగ్య స్థానమున శని మరియు ధన స్థానమున రాహువు సంచారాలు అన్నియూ ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి. ఇట్టి రాశిలో జన్మించిన వారికి అనారోగ్య సమస్యలు, ప్రధానంగా శరీరము నందలి గ్రంథులు, హార్మోనులు, జీర్ణకోశము నకు చెందిన సమస్యలు, అవకాశాలు చివరి క్షణమున చేజారిపోవుట. అదృష్టం కలిసి రాకపోవుట. కార్య భంగము. ఆర్ధిక వ్యవహారము లందు మోసాలు అధికం. స్పెక్యులేషన్ కు దూరంగా ఉండాలి. మిత్రుల ద్వారా ను మరియు సన్నిహితుల ద్వారాను మోసాలు అధికం. పితృ సంబంధ అనారోగ్యము వలన చింత. మనో వ్యాకులత, దుఃఖము,ఆదాయము క్షీణించుట, తలపెట్టిన పనులు కుంటు బట్టుట, కార్య భంగము ఇత్యాది ప్రతికూల ఫలములు అధికం. విద్యార్థులకు తగిన విధంగా ఫలితములు లభించక పోవుట. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. పదోన్నతులు నిలచిపోవుట, వ్యాపారులకు ఆర్ధిక లావాదేవీలందు మోసాలు అధికం. క్రొత్త పెట్టుబడులు మరియు ఆర్ధిక లావాదేవీలందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇట్టి రాశిలో జన్మించిన వారికి నవంబర్ 2020 నుండి కొంత ఉపశమనము లభించు సూచనలున్నాయి. సెప్టెంబర్ 2020 నుండి జన్మ రాశిలో రాహువు గోచరము కొంత అనిశ్చితిని సృష్టించు సూచనలున్నాయి.

ఉపశమనాలు: శని గురు రాహువు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు శుశ్రూష చేయుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలు.


మిథున రాశి:

మిథున రాశి వారికి అష్టమ స్థానమున సంచరించు శని, ఈ వత్సరాంతం వరకు కూడా జన్మ రాశిలో సంచరిస్తున్న రాహువు ప్రతికూలురు. ఈ వత్సరాంతం వరకు సప్తమ స్థానమున సంచరిస్తున్న గురు భ. శుభుడు. వీరికి అధిక శాతం ప్రతికూల ఫలాలు మరియు కొన్ని శుభ ఫలాలు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. వీరికి ప్రధానంగా స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు, ప్రధానంగా జీర్ణకోశమునకు చెందిన చిక్కులు, స్వల్ప ప్రమాదాలు, అజీర్తి మరియు మలబద్ధము నకు చెందిన చిక్కులు, జీర్ణకోశమున అనుకోని చిక్కులు, పెరుగుదలలు, శ్వాసకోశము నకు చెందిన చిక్కులు, అధిక ధన వ్యయము, పెట్టుబడులు నిలచిపోవుట, వృత్తి రీత్యా అనుకోని ప్రతికూలతలు, అనూహ్యమైన మార్పులు, మానసిక చింత, పదోన్నతులు ఆగిపోవుట, సంతాన పరమైన చింత, స్వజనులకు ఇబ్బందులు, పరస్పర ద్వేషాలు, చేయని తప్పుకు బాధ్యులుగా చేయుట, రాజ దండన భయం, అవమానాలు. గౌరవ మర్యాదలు క్షీణించుట. అధిక శారీరిక శ్రమ మరియు శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు. సందర్భము లందు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలాలు. సప్తమ స్థానమున గురు భ నవంబర్ 2020 వరకు శుభుడు అగుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు కొంత తక్కువగాను మరియు అటుపిమ్మట ఇట్టి ప్రతికూలతలు అధికముగాను ఉండు సూచనలున్నాయి. సెప్టెంబర్ 2020 నుండి రాహువు సంచారము అనిశ్చితిని తగ్గించి, స్వల్ప వివాదాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి.

ఉపశమనాలు: శని రాహువు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలు.


కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి వారికి సప్తమ స్థానమున శని, నవంబర్ 2020 వరకు షష్ఠ స్థానమున గురు భ, వ్యయ స్థానమున రాహువు భ సంచారములు ప్రతికూలమైన ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. వీరికి చెందిన పనులు కుంటు బడతాయి. శ్రమతో కూడిన ఫలములు లభిస్తాయి. సందర్భము లందు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలములు,వృత్తి రీత్యా స్తబ్దత అధికంగా ఉంటుంది. వ్యాపారము లందు అభివృద్ధి నిలిచిపోయి ఉంటుంది. భాగస్వాములతో చిక్కులు అధికంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులకు విద్యాభ్యాసము పట్ల ప్రధానంగా ఉన్నత విద్య పట్ల శ్రద్ధ తక్కువగా ఉంటుంది. అనుకున్నంతగా ఫలితాలు లభించవు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించవు. పదోన్నతులు ఆగిపోతాయి. పై అధికారులతో చిక్కులు అధికంగా ఉంటాయి. అనుకోని ఊహించని చిక్కులు మరియు వివాదాలు అధికంగా ఉంటాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. జీర్ణకోశానికి చెందిన,కీళ్ళకు చెందిన, చర్మ సంబంధ చిక్కులు, శరీరము నందలి గ్రంథులు, హార్మోనులు, శ్వాసకోశ సంబంధిత చిక్కులు అధికంగా ఉంటాయి. కాళ్ళకు చర్మ సంబంధిత చిక్కులు. అనవసరమైన ఖర్చులు,రావలసిన ధనం సమయానికి అందక పోవుట. ఖర్చులు మాత్రం అధికంగా ఉంటాయి. ఋణ భీతి అధికంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ప్రయాణాలు, వృధా సంచారం. పెట్టుబడులు కరిగిపోవుట. మానసిక చింత అధికంగా ఉంటుంది. ఇట్టి ప్రతికూలతలు నవంబర్ 2020 వరకు అధికంగాను అటుపిమ్మట స్వల్ప ఉపశమనము లభించు సూచనలున్నాయి. సెప్టెంబర్ 2020 నుండి ఏకాదశ లాభ స్థానమున రాహువు సంచారము కూడా ఉపశమనమును ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. ప్రతికూలతలు స్వల్పముగా తగ్గు సూచనలున్నాయి.

ఉపశమనాలు:శని గురు రాహువు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు శుశ్రూష చేయుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలు. 


సింహ రాశి:

సింహ రాశి వారు శుభప్రదమైన గోచర ఫలాలను అనుభవించు వారగుదురు. షష్ఠ స్థానమున సంచరిస్తున్న శని భ. పంచమ స్థానమున సంచరిస్తున్న గురు భ. మరియు ఏకాదశ లాభ స్థానములందు సంచరిస్తున్న రాహువు భ. శుభ ఫలాలను ప్రసాదించు వారగుదురు. వీరి కార్య విజయము చక్కగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతమగు సూచనలున్నాయి. చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి, ధన లాభము, తలపెట్టిన పనులందు విజయము, పదోన్నతులు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట. చక్కని వ్యాపారాభివృద్ధి. విద్యార్థులకు పరీక్షలందు చక్కని విజయము. కాని స్వల్ప చంచలత్వము. గృహము నాడు శుభ కార్యములు, గృహ యోగములు, గృహ నిర్మాణ అవకాశాలు, సమయానుసారముగా ధనము అందుట. బంధు జన సంతోషము. కార్య సాఫల్యము, శతృ పరాభవము, స్వయం ఉపాధులందు ఉన్న వారికి చక్కని అభివృద్ధి, ఇత్యాది శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.


కన్యా రాశి:

కన్యా రాశి వారికి అర్ధాష్ఠమ గురువు భ, పంచమ స్థానమున సంచరించు శని భ. మరియు రాజ్య స్థానమున సంచరించు రాహువు భ అందరూ కూడా ప్రతికూలురు అగుట వలన సర్వత్రా ప్రతికూలమైన ఫలములు లభించు సూచనలున్నాయి. కార్య భంగము అధికంగా ఉంటుంది. అధిక ధన వ్యయము. మానసిక చింత. అవకాశాలు చివరి క్షణంలో చేజారిపోవుట. సంతాన రీత్యా ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. ఒడుదుడుకులు మరియు తెలియని అనిశ్చితి. విద్యార్థులకు కొంత వరకు మిశ్రమ ఫలాలు లభిస్తాయి. ఉన్నత విద్య పట్ల శ్రద్ధ క్రమముగా తగ్గుట. మరియు పరీక్షలందు అనుకున్నంతగా ఫలితాలు లభించక పోవుట. ఉద్యోగ వ్యాపార మరియు స్వయం ఉపాధులందు ఉన్న వారికి ప్రతికూలతలు అధికంగా ఉంటాయి. తగాదాలు అధికంగా ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన వివాదాలు ఎదురగు సూచనలు. ఉపాసన లందు ఉన్న వారికి ప్రతికూల ఫలాలు. నిష్ఠ భంగమగుట. శ్రద్ధ తగ్గుట. పెట్టుబడులు నిలిచి పోవుట. సంతానముతో చిక్కులు మరియు విభేదాలు అధికంగా ఉంటాయి. భాగస్వాములతో విభేదాలు అధికంగా ఉంటాయి. కార్యభంగము జరుగు సూచనలు. స్వల్ప ప్రమాదాలు. శ్వాస కోశానికి, జీర్ణ కోశానికి మరియు స్త్రీలకూ గర్భాశయానికి  చెందిన చిక్కులు అధికంగా ఉంటాయి.

ఉపశమనాలు: శని గురు రాహువు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు శుశ్రూష చేయుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలు. శ్రీ దుర్గా సప్తశతి పారాయణం. చండీ హోమాలు. 


తులా రాశి:

తులా రాశి వారికి అర్ధాష్ఠమ స్థానమున సంచరిస్తున్న శని భ, తృతీయ స్థానమున గురు భ, భాగ్య స్థానమున రాహువు భ. ఈ మూడు గోచారములు ప్రతికూలమగుట వలన వీరికి ఇట్టి శని గోచరము ప్రతికూలమైన ఫలమును ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. పనులు సమయానుసారముగా వెనకబడుట, కార్య భంగము అధికము, శ్రమతో కూడిన ఫలములు, సందర్భము లందు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలము. పనులు సకాలమున కాకపోవుట, పరాజయానికి చెందిన భయం, శారీరిక శ్రమ అధికం, వృధా సంచారం. మాతృ మరియు పితృ సంబంధమైన అనారోగ్యము. ఆస్తులకు చెందిన ప్రతికూలతలు. శారీరిక సుఖము లోపించుట. కుటుంబ వ్యవహారము లందు ప్రతికూలతలు. అవకాశాలు చివరి క్షణమున చేజారిపోవుట. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. పదోన్నతులు ఆగిపోవుట, వ్యాపార లందు ఉన్న వారికి స్తబ్దత. వ్యాపారాలు క్రమంగా క్షీణించుట. లాభాలు తగ్గుట. విద్యార్థులకు విద్యాభ్యాసము పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. మార్కులు అనుకున్నంతగా పొందక పోవుట. సోమరితనము ఆవహించుట. ఉన్నత విద్య పట్ల మరియు పని పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. అనారోగ్యము. కీళ్ళకు మరియు చర్మ సంబంధిత చిక్కులు, స్వల్ప ప్రమాదాలు. వృద్ధులు మరియు అనారోగ్యాలతో బాధపడు వారికి అధిక ప్రతికూలతలు. శరీరము నందలి గ్రంథులు మరియు హార్మోనులకు చెందిన చిక్కులు. చెవి ముక్కు మరియు గొంతుకు చెందిన చిక్కులు,థైరాయిడ్ సమస్య తో బాధపడు వారికి ఇట్టి చిక్కులు అధికం.

ఉపశమనాలు: శని గురు రాహువు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు శుశ్రూష చేయుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలు. శ్రీ దుర్గా సప్తశతి పారాయణం. చండీ హోమాలు. శని మూలమంత్ర సంపుటి తో మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాలను. పేదలకు అన్నదానం.


వృశ్చిక రాశి:

వృశ్చిక రాశి వారికి శుభ ఫలములు అధికముగా లభించు సూచనలున్నాయి. ఏలినాటి శని ముగియుట అత్యంత శుభప్రదము. ధన స్థానమున గురు భ స్థితి అత్యంత శుభప్రదము. అష్టమ స్థానమున సంచరిస్తున్న రాహువు భ ప్రతికూలుడు.

వీరికి శుభ ఫలాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఏలినాటి శని కాలం ముగియుట వలన ఆగిపోయిన పనులన్నీ కూడా వేగాన్ని పుంజుకుంటాయి. చక్కని కార్య సిద్ధి, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సఫలమగుట, పదోన్నతులు,సర్వత్రా శుభ ఫలాలు, విద్యార్థులకు మరియు వ్యాపారులకు కూడా శుభ ఫలాలు. చక్కని వ్యాపారాభివృద్ధి. కీర్తి ప్రతిష్టలు, శ్రమకు తగిన గుర్తింపు, ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉండుట, చేపట్టిన వ్యవహారములు సఫలీక్రుతమగుట. చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి. సజ్జన సాంగత్యము,ధర్మ కార్యములను నిర్వర్తించుట, గృహము నందు శుభ కార్యములు. కాని ఆర్ధిక లావాదేవీలందు స్వల్ప ప్రతికూలతలు మరియు ఒడుదుడుకులు కోన సాగు సూచనలున్నాయి. నేత్ర సంబంధిత చిక్కులు, కళ్ళలో ఎలర్జీ లకు చెందిన చిక్కులు.

ఉపశమనాలు: రాహువు మరియు కేతువు భ జప శాంతులు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలు. సర్ప పాశుపత మహాన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకాలు.


ధనుస్సు రాశి:

ధనస్సు రాశి వారికి ధన స్థానమున సంచరించు శని భ,జన్మ రాశిలో గురు భ. మరియు కేతువు. సప్తమ స్థానమున రాహువు. ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా శని ప్రతికూల గోచారము వలన మరియు ఇతర గ్రహాల ప్రతికూల గోచారము వలన ప్రతికూలముగా ఉండు ఫలములు అధికముగా పొందు సూచనలున్నాయి. ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడుల పరముగా ప్రతికూలతలు అధికంగా ఉంటాయి. ప్రతి పనిలోని ఎదో ఒక రకమైన అనిశ్చితి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అవకాశాలు చేజారిపోతూ ఉంటాయి. బంధు విరోధము. వ్యాపారులకు లాభాలు క్షీణించుట. పెట్టుబడులు నిలిచి పోవుట. రావలసిన ధనము సమయానికి అందక పోవుట. ఋణ భీతి అధికం. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. శ్రమతో కూడిన ఫలములు మరియు సందర్భము లందు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలము. వృత్తి మరియు వ్యాపారము లందు అనుకోని మార్పులు మరియు ఒడుదుడుకులు. జన్మ రాశి స్థిత గురు భ వలన సత్కార్య చింతన. ధార్మిక చింతన అధికంగా ఉంటుంది. శని భ వలన కీర్తిప్రతిష్ఠలకు భంగము వాటిల్లుట, వృధా సంచారము. దూషణలు. అనవసర కలహాలు. అనారోగ్యము. నేత్ర సంబంధిత చిక్కులు, ప్రమాదాలు, నోరు మరియు దంత సంబంధిత చిక్కులు, జీర్ణకోశము మరియు చర్మ సంబంధిత చిక్కులు. ముఖము కళావిహీనమగుట. ఇత్యాది ప్రతికూల ఫలాలు ఉండుట. వీరికి నవంబర్ 2020 నుండి స్వల్ప ఉపశమనము లభించు సూచనలున్నాయి.

ఉపశమనాలు: శని గురు రాహువు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు శుశ్రూష చేయుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలు. శ్రీ దుర్గా సప్తశతి పారాయణం. చండీ హోమాలు. శని మూలమంత్ర సంపుటి తో మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాలను. పేదలకు అన్నదానం.


మకర రాశి:

మకర రాశి వారికి జన్మరాశిలో సంచరిస్తున్న శని భ, వ్యయ స్థానమున గురు భ ప్రతికూలురు. 6 వ స్థానమున సంచరిస్తున్న రాహువు శుభుడు.

వీరికి ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగాను మరియు శుభ ఫలాలు స్వల్పముగాను లభించు సూచనలున్నాయి. పనులు మందగతిన సాగుతూ ఉంటాయి. సమయానుసారముగా వెనకబడుతూ ఉంటాయి. శ్రమతో కూడిన ఫలములు మరియు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలములు. కార్య భంగము అధికము. పదోన్నతులు నిలిచి పోవుట. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. వృధా సంచారము. అధిక ధన వ్యయము. ప్రయాణాలందు అధిక ఖర్చులు. వ్యాపారులకు స్తబ్దత ఉంటుంది. పెట్టుబడులు ఆగిపోతాయి. రావలసిన ధనము అందక పోవుట. ఋణ భీతి అధికము. తేజస్సు క్షీణించుట. నూతన ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. వ్యాపారాలు తగ్గిపోవుట. రాబడి తగ్గుట. ఖర్చులు అధికం. సన్నిహితులతో విభేదాలు. పనుల పట్ల మరియు పని పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. సోమరితనము ఆవహించుట. అనారోగ్యము. కీళ్ళకు మరియు చర్మ సంబంధిత చిక్కులు. స్వల్ప ప్రమాదాలు. 6 వ స్థానమున సంచరిస్తున్న రాహువు మీకు స్వల్ప ఉపశమనమును ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి.

ఉపశమనాలు: శని గురు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు శుశ్రూష చేయుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శని మూలమంత్ర సంపుటి తో మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాలను. పేదలకు అన్నదానం. గురు మూలమంత్ర సంపుటి తో మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాలను.


కుంభ రాశి:

కుంభ రాశి వారికి ఏలినాటి శని ప్రారంభం. కాని ఏకాదశ లాభ స్థానమున గురు నవంబర్ 2020 వరకు శుభుడు. పంచమ స్థానమున రాహువు ప్రతికూలుడు.

కుంభ రాశికి వారికి మిశ్రమ లేదా స్వల్ప ప్రతికూల ఫలాలు ఉంటాయి. కొన్ని శుభ ఫలాలు కూడా లభించు సూచనలు. ఏలినాటి శని వలన అధిక ధన వ్యయము, వృధా సంచారము, దూర ప్రయాణాలు, స్వల్పకాలిక విదేశీయాన యోగాలు, పెట్టుబడుల పరముగా ప్రతికూలతలు, సన్నిహితులతో విభేదాలు, ఆధ్యాత్మిక మరియు ధార్మిక చింతన అధికమగుట, అధిక వ్యయ ప్రయాసలు, శ్రమతో కూడిన ఫలములు. మానసిక చింత, తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. నవంబర్ 2020 వరకు గురు శుభుడు అగుట వలన సమయానుసారముగా ధనం అందుట. కొంత శ్రమ ఉన్నను చక్కని కార్య విజయము, స్పురణ శక్తి పెంపొందుట, ఉపాసన లందు ఉన్న వారికి శుభ ఫలితాలు, సంతాన రీత్యా చింత అధికం. నవంబర్ 2020 నుండి గురు శని మరియు రాహువులు ప్రతికూలులగుట వలన ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా లభించు సూచనలున్నాయి. ధన నష్టము, కీర్తి నష్టము, అనుకొని ఒడుదుడుకులు, అవకాశాలు చివరి క్షణంలో చేజారిపోవుట. కుంభ రాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. శ్రమతో కూడిన ఫలితం లభిస్తుంది. మనస్సు నిగ్రహంలో ఉంచుకోవాలి. ఈ రాశి వారికి స్వల్ప అనారోగ్యము. కీళ్ళ నొప్పులు మరియు చర్మ సంబంధిత చిక్కులు, కాళ్ళకు తరచు దెబ్బలు తగులుట, స్వల్ప ప్రమాదాలు సంభవించు సూచనలు. శ్వాస కోశమునకు చెందిన చిక్కులు.

ఉపశమనాలు: శని గురు భ జప శాంతులు. దాన ధర్మాదులను ఆచరించుట. దాన ధర్మాలు ఆచరించుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు చాలా వరకు తగ్గు సూచనలు. ధర్మ బద్ధంగా జీవించుట. ఆధ్యాత్మిక జీవనం గడుపుట. బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు శుశ్రూష చేయుట. భూత దయ కలిగి ఉండుట. భూత యజ్ఞములను ఆచరించుట. శని మూలమంత్ర సంపుటి తో మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాలను. పేదలకు అన్నదానం. గురు మూలమంత్ర సంపుటి తో మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాలను.


మీన రాశి:

మీన రాశి వారికి శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండు సూచనలున్నాయి. ఏకాదశ లాభ స్థానము న శని భ శుభుడు. చతుర్థ స్థానమున రాహువు ప్రతికూలుడు. నవంబర్ 2020 వరకు గురు ప్రతికూలుడు.

మిశ్రమ గ్రహచార ప్రభావము వలన స్వల్ప మిశ్రమ మరియు శుభ ఫలాలు లభించు సూచనలున్నాయి. కార్య విజయము చక్కగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులు విజయవంతమౌతాయి. క్రొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ధన లాభము. రావలసిన ధనము అందుట. పెట్టుబడుల పరముగా లాభాలు అధికంగా ఉంటాయి. సంతోషము, సర్వత్రా ఆహ్లాదకర స్థితి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలయందు స్వల్ప ప్రతికూలతలు ఉన్నను చివరిగా విజయము సాధించుట. వ్యాపారులకు చక్కని లాభాలు. అధిక ధన లాభము. క్రొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించుట. విద్యార్థులకు రాబోవు అకాడమిక్ సంవత్సరం నుండి అత్యంత శుభ ఫలితాలు. ఈ రాశి వారికి కొన్ని సందర్భాలందు చివరి క్షణంలో అవకాశాలు చేజారిపోవు సూచనలు. నవంబర్ 2020 నుండి అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. పదోన్నతులు, క్రొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, ప్రయాణాలు విజయవంతమగుట, చెవి ముక్కు మరియు గొంతుకు చెందిన చిక్కులు.

ఉపశమనాలు: రాహువు భ జప శాంతులు 


ముఖ్య గమనిక:

జాతక స్థిత శని షడ్బలము లందు శక్తి వంతుడై ఉన్నపుడు, 3, 6 మరియు 11 స్థానములందు ఉన్నపుడు,ఉచ్ఛ స్థానము లందు ఉన్న ఎడల, స్వక్షేత్రము లందు ఉన్న ఎడల ఇట్టి ప్రతికూలతలు తక్కువగా ఉండు సూచనలున్నాయి. జన్మ కాల దశలు ఇట్టి శుభాశుభ ఫలములను ప్రభావితం చేయు సూచనలున్నాయి. కావున పైన వివరించిన ఫలములు అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండక పోవచ్చని గ్రహించాలి.నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

image77

Guru Grahachara

Results of Jupiter's Transit in Sagittarius

Guru Grahachara - Jupiter in Sagittarius - Results of Jupiter's Transit in Sagittarius


ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః

శ్రీ మాత్రే నమః

శుభ గ్రహాః


ధనుస్సు రాశిలో బృహస్పతి గోచార ఫలము


బృహస్పతి 05.11.2019 నాడు ఉదయం గం. 05:17 ని. స్వక్షేత్రమైన ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశము. ప్రవేశాత్ తత్పరదినే ‘పుష్కర వాహిని’ పుష్కర ప్రారంభః అనగా 05.11.2019 నుండి పుష్కర వాహిని నదికి పుష్కరాలు ఆరంభం (పుష్కర వాహిని మధ్య భారత దేశంలో మొదలై, గోదావరి నర్మదా నదుల మధ్య ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తూ గుజరాత్ లోని సూరత్ వద్ద అరేబియన్ మహాసముద్రం లో కలుస్తుంది. పుష్కర వాహిని నదిని తాప్తి లేదా తపతి నది అని అంటారు). నవగ్రహలన్నిటి లోకి శని మరియు బృహస్పతి గ్రహాల గోచారాలకు విశేషమైన ప్రాధాన్యత కలదు. కార్య సాధనకు బృహస్పతి – పనులందు ఆటంకాలు లేకుండా వేగంగా పరుగేత్తాలంటే శనేశ్వరుడు. ఈ ఇరువురి అనుకూలత గోచారంలో చాలా అవసరము. రెండవ ప్రధాన కారణము – ఈ రెండు గ్రహాలు ఒక సుదీర్ఘ కాలం పాటు రాశులందు సంచరించుట వలన అట్టి ప్రభావము మనపైన తప్పక ఉంటుంది.


బృహస్పతి ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించిన పిమ్మట ఆయన 30.03.2020 నాడు త్వరణ గమనం (Acceleration) వలన మకర రాశిలో ప్రవేశించును. తిరిగి వక్రగతి తో 30.06.2020 నాడు పునః ధనస్సులో ప్రవేశించి చివరిగా 20.11.2020 నాడు మకర రాశిలో ప్రవేశించును. 20.11.2020 నాడు ధనస్సులో ప్రవేశించిన మొదలు తుంగభద్రా నదికి పుష్కరాలు. ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని కాలెండర్లు మరియు కొన్ని వెబ్ సైట్ లందు త్వరణ గతిన బృహస్పతి ధనస్సులో ప్రవేశించిన తేది 30.03.2020 మొదలు పుష్కరం అని వ్రాసారు. కాని అది శాస్త్ర సమ్మతము కాదు. బృహస్పతి ఒక రాశిలో దాదాపుగా ఒక సంవత్సర కాలం పాటు సంచరిస్తారు. అట్టి కాలాన్ని జ్యోతిష శాస్త్రంలో ‘బార్హస్పత్యమానం’ అని అన్నారు. అనగా బృహస్పతి యొక్క ఒక సంవత్సరం. ఇట్టి గ్రహాలు కొన్ని సందర్భాలందు త్వరణ మరియు వక్ర గతులందు అతి వేగము గాను లేదా వక్రీకరించి రాశులను మారు అవకాశం ఉంది. ఇది ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైనది, ఇట్టి గమనాలకు జ్యోతిష ప్రాధాన్యత కలదు కాని సంవత్సర కాలమానం లెక్కించుటకు ఇట్టి గతులనూ పరిగణలోకి తీసుకోరాదు. కావున పుష్కరము 20.11.2020 నుండి మాత్రమే ఉంటుంది.


బృహస్పతి స్వక్షేత్రమున సంచరించుట వలన బ్రహ్మోపదేశము నకు శుభ సమయము. దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి మెరుగుపడు అవకాశముంది. విద్య మరియు ఆర్ధిక రంగ సంస్థల అభివృద్ధి చక్కగా ఉంటుంది. నీతినియమాలతో దేశాన్ని పాలిస్తారు. దేశంలో ధర్మాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం పాలకులు చేస్తారు. న్యాయ వ్యవస్థల అభివృద్ధి చక్కగా ఉంటుంది. వేద విద్య అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రజలు ధర్మ కార్యాలు నిర్వహించుటకు వెనకాడరు. విద్యావేత్తలు గౌరవించా బడతారు. వేద విద్యను అధ్యయనం చేసిన వారు గౌరవించా బడతారు. ప్రజలు యజ్ఞ యాగాదులను దండిగా ఆచరిస్తారు. ధర్మ కార్యాచరణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జనవరి వరకు ధనస్సులో గురు భ శని భ తో కలిసి ఉండుట వలన ఇట్టి సమయమున దేశ ఆర్థిక పురోగతి మందగతిన సాగుతూ ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ లు, తత్సంబంధిత పనులు వెనకబడు అవకాశముంది. జనవరి ద్వితీయార్థం నుండి అభివృద్ధి చక్కగా ఉంటుంది. కాని ధనుస్సు రాశిలో గురు చండాల యోగ ప్రభావము వలన ఆర్ధిక నేరాలు, ఆర్ధిక మోసాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాని ఇట్టి మోసాలు చేయు వారి పట్ల న్యాయ వ్యవస్థ కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కొన్ని అనూహ్య మైన పరిణామాలను ఎదుర్కోను అవకాశం ఉంది. ధనుస్సు రాశిలో బృహస్పతి గోచార ఫలము మేషాది ద్వాదశ రాశుల వారి పైన ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకొందాము:


మేషము

మేష రాశి వారికి ఇట్టి గోచారము అత్యంత శుభ ఫలములను ప్రసాదించు సూచనలు ఉన్నాను, గోచార రీత్యా జనవరి మొదలు శని భ. దశమ స్థానమున ప్రతికూలుడగుట వలన ఇట్టి శుభ ఫలములు సంపూర్ణంగా లభించు సూచనలు అగుపడుట లేదు. చక్కని కార్యసిద్ధి, తలపెట్టిన పనులందు అనుకూలత, ఆశ నెరవేరుట, శుభ కార్యములు, వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమగుట, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్టలు, తేజో వృద్ధి, పదోన్నతులు, సంఘములో చక్కని గౌరవ మర్యాదలు, విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు అధికము, వ్యాపారుల చక్కని వ్యాపారాభివృద్ధి, స్థిరాస్తుల పరముగా అనుకూలత, ఆకస్మిక ధన యోగాలు, ధార్మిక కార్య చింతన ఇత్యాది శుభ ఫలాలు సూచించు చున్నను శని భ. అ వలన అవరోధాలు అధికముగా ఉండు సూచనలు ఉన్నాయి. శ్రమతో కూడిన ఫలములను పొందు వారగు సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఉద్యోగ వ్యాపారములందు, వృత్తు లందు మందగతి, కార్యానుకూలత తగ్గుట, విద్యార్థులకు శ్రమతో కూడిన ఫలములు, ఆస్తుల వ్యవహారములందు మాంద్యత అధికముగా ఉండుట మరియు ఇతర కార్య వ్యవహారములందు ప్రతికూలతలు అధికముగా ఉండు సూచనలున్నాయి. ఇట్టి ప్రతికూలతలు జనవరి మొదలు కాస్త అధికమగు సూచనలున్నాయి. శని భ జప శాంతులు కొంత ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


వృషభము

వృషభ రాశి వారికి అష్టమ స్థానమున గురు గోచరము వలన ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా ఉండే సూచనలున్నాయి. గోచార రీత్యా శని మరియు గురు భ. ఇరువురు ప్రతికూలమగుట వలన వీరికి ఇబ్బందులు అధికాముగానే ఉండే సూచనలున్నాయి. వృత్తి రీత్యా అనుకోని చిక్కులు, స్తబ్దత, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, అధిక ధన వ్యయము, అనారోగ్యము, ప్రధానముగా జీర్ణ కోశము మరియు శరీరము నందలి గ్రంథులు, హార్మోనులు, మధుమేహము, శ్వాస కోశమునకు చెందిన చిక్కులు గల వారికి అధిక ప్రతికూలతలు, కాలేయ సంబంధిత చిక్కులు. గృహ సమస్యలు, మరియు కలహాలు, రాజదండన భయము, అశాంతి, తేజోహీనత, స్వల్ప ప్రమాదాలు, విద్యార్థులకు మరియు వ్యాపారులకు కూడా ప్రతికూలతలు అధికము, చొర భయము, సోమరితనము,పనుల పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. – మొదలగు గా గల ప్రతికూల ఫలాలు లభించు సూచనలున్నాయి. జనవరి మొదలు అవకాశాలు చివరి క్షణమున చేజారిపోవుట. కార్యసిద్ధి లోపించి ఉండుట ఇత్యాది ప్రతికూల ఫలాలు అధికంగా ఉండు సూచనలున్నాయి. గురు శని భ జప శాంతులు కొంత ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


మిథునము

మిథున రాశి వారికి సప్తమ స్థానమున బృహస్పతి సంచారము శుభ ఫలములను అధికముగా ప్రసాదించును. చక్కని కార్యసిద్ధి, తలపెట్టిన పనులందు విజయ ప్రాప్తి, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సఫలమగుట, శారీరిక సౌఖ్యము, సంపూర్ణ ఆరోగ్యము, సంతాన సౌఖ్యము, గృహమునందు శుభ కార్యాలు, వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలమగుట, అధికారుల ద్వారా అనుకూలత, ధార్మిక కార్యాసక్తి, భాగస్వాములతో అనుకూలత మరియు వారి ద్వారా ప్రయోజనం, ధన ప్రాప్తి, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి మరియు సంపూర్ణ ఆనందము మొదలగు గా గాల శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండే అవకాశముంది. విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉంటాయి. జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. శని భ జనవరి వరకు ప్రతికూలుడు అగుట వలన ఇట్టి శుభ ఫలాలు కొంత తక్కువగాను మరియు అటుపిమ్మట చక్కని ఫలితములు లభించు సూచనలున్నాయి. జన్మ రాశిలో రాహువు గోచరము వలన కార్యసిద్ధి యందు స్వల్ప అనిశ్చితి కొనసాగు సూచనలున్నాయి. మానసిక ఒత్తిడితో కూడిన ఫలాలు లభిస్తాయి. ఒడుదుడుకులు అధికంగా ఉంటాయి. ఇట్టి ఫలాలు వత్సరాంతం వరకు కూడా కొనసాగు సూచనలున్నాయి. శని మరియు రాహువు భ జప శాంతులు కొంత ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


కర్కాటకము

కర్కాటక రాశి వారికి ఆరవ స్థానమున గురు సంచారము ప్రతికూల ఫలాలను ప్రసాదించు అవకాశముంది. ఉద్యోగులకు ప్రతికూలతలు, వివాదాలు, ఉన్నతాధికారులతో చిక్కులు, రాజ దండన భయము, చిక్కులు మరియు వివాదాలు, అపకీర్తి, చొర భయము, శత్రు భీతి, బంధు మిత్ర విరోధము. అనారోగ్యము, ప్రధానముగా శరీరము నందలి గ్రంథులు, శ్వాస కోశము, మధుమేహము, థైరాయిడ్ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రతికూలతలు అధికముగా ఉంటాయి. పితృ భేదము, అవకాశములు చేజారిపోవుట. వ్యయ స్థానమున రాహువు స్థితి వలన అధిక ధన వ్యయము. అనవసరమైన ఖర్చులు అధికం. లావాదేవీలందు వివాదాలు అధికం. జనవరి వరకు షష్ఠ స్థానమున శని గోచరము శుభమగుట వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు తక్కువగా ఉన్నను అటుపిమ్మట అధికమగు సూచనలున్నాయి. పనులందు స్తబ్దత, మందగతిన సాగుట, స్థాన చలనము, వ్యాపారము లందు స్తబ్దత, పెట్టుబడులు నిలిచి పోవుట. ధన నష్టము. ధనము పరుల హస్తగతమగుట. విద్యార్థులకు ప్రతికూలతలు. వివాహ ప్రయత్నములు అనుకూలించక పోవుట. అధర్మ కార్య చింతన అధికమగుట. గురు శని మరియు రాహువు భ జప శాంతులు కొంత ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


సింహము

సింహ రాశి వారికి పంచమ స్థానమున గురు సంచారము శుభ ఫలాలను అధికముగా ప్రసాదించే సూచనలున్నాయి. వీరికి చక్కని ఉద్యోగ వ్యాపారాభివృద్ధి, చక్కని కార్యసిద్ధి, సంతాన లాభము, ఇష్ట కార్య సిద్ధి, దైవ మరియు ధార్మిక కార్యాసక్తి, దైవానుగ్రహము, ఉపాసకులకు శుభ ఫలాలు అధికము, విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట, జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుట, ధన లాభము, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి, బంధు ప్రీతి మరియు వారి వలన లాభము పొందుట, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుట మరియు సంపూర్ణ ఆరోగ్యము, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించుట, గృహమునందు శుభ కార్యములు, తీర్థయాత్రలు, సంతాన సౌఖ్యము ఇత్యాది గా గల శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండు సూచనలున్నాయి. ఇట్టి రాశి వారికి జనవరి నుండి శని భ కూడా అత్యంత శుభుడు అగుట, రాహువు ఏకాదశమున శుభుడు అగుట వలన ఈ వత్సరాంతం వరకు కూడా ఈ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.


కన్య

కన్యా రాశి వారికి అర్దాష్టమ స్థానమున గురు సంచారము స్వల్ప ప్రతికూల లేదా మిశ్రమ ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనాలున్నాయి. ఇట్టి రాశుల వారికీ ఉద్యోగ రీత్యా స్థాన చలనము, ఉద్యోగ భంగము, స్వల్ప అనారోగ్యము, మాతృ సంబంధ అనారోగ్యము, విద్యార్థులకు మిశ్రమ ఫలాలు, ఆస్తుల పరముగా ప్రతికూలతలు, అధిక ధన వ్యయము, ఆదాయానికి మించి వ్యయము, ధన నష్టము, యాచక నైచ్యము, కార్య విఘ్నము, మనోవ్యాకులత, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట - మొదలగు గా గల ప్రతికూల ఫలములు లభించు సూచనలున్నాయి. కాని విద్యార్థులకు మిశ్రమ ఫలాలు లభిస్తాయి. ఇట్టి రాశి వారికి వత్సరాంతం వరకు కూడా శని మరియు రాహువులు ప్రతికూలులగుట వలన ఈ సంవత్సరమంతా కూడా ప్రతికూల ఫలాలు అధికంగా ఉంటాయి. గురు శని మరియు రాహువుల జప శాంతులు ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


తులా

తులా రాశి వారికి తృతీయ స్థానమున గురు సంచారము వలన ప్రతికూల ఫలాలు అధికముగా లభించు సూచనలున్నాయి. కార్యభంగము, అధిక ధన వ్యయము, బంధువులతోను మరియు సన్నిహితులతోను విరోధము, వృధా సంచారము, వ్యవహార నాశనము, భ్రాతృ విరోధము, విద్యార్థులకు ప్రతికూల ఫలాలు, ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు నిలచిపోవుట, వ్యాపారులకు ప్రతికూలతలు, స్వయం ఉపాధులందు ఉన్న వారికీ కూడా ప్రతికూలతలు అధికము, పట్టుదల సడలింపు,అనూహ్య సంఘటనలు, బంధు విరోధము, శారీరిక శ్రమ అధికం, అనారోగ్యం, మాతృ సంబంధమైన అనారోగ్యము, శరీరము నందలి గ్రంథులకు చెందిన చిక్కులు, హార్మోనులకు చెందిన చిక్కులు, మధుమేహము, థైరాయిడ్ సమస్యలు – మొదలగు గా గల ప్రతికూలతలు ఉండే సూచనలున్నాయి. ఇట్టి రాశిలో జన్మించిన వారికి జనవరి నుండి అర్ధాష్ఠమ స్థానమున శని భ కూడా ప్రతికూలుడు అగుట వలన జనవరి మొదలు ఇట్టి చిక్కులు అధికమగు సూచనలున్నాయి. ఇట్టి రాశి వారు క్రొత్త పనులకు దూరంగా ఉండాలి. క్రొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. భాగ్య స్థానమున రాహువు వలన అవకాశాలు చివరి క్షణమున చేజారిపోవు సూచనలు. గురు శని మరియు రాహువుల జప శాంతులు ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


వృశ్చిక

వృశ్చిక రాశి వారికి ఇట్టి గోచరము వలన శుభ ఫలాలు అధికముగా ఉండే సూచనలున్నాయి. కార్య సాఫల్యత, పదోన్నతులు, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి, ఆస్తుల విషయంలో అనుకూలతలు మరియు ధన లాభము, భాగస్వాముల ద్వారా లాభపడుట, రావలసిన ధనము చేతికి అందుట, శుభ కార్యాలు, వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమగుట, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట, కీర్తి ప్రతిష్టలు, కుటుంబ సౌఖ్యం, దానధర్మాదులను నిర్వహించుట, మనో నిబ్బరము, స్వయం సంతృప్తి, విద్యార్థులకు శుభ ఫలాలు, ఉద్యోగ మరియు వ్యాపారాలందు ఉన్న వారికీ శుభ ఫలాలు, ఉన్నతాధికారుల అనుగ్రహము, ఉత్తములు మరియు ఉన్నతమైన వ్యక్తుల సాంగత్యము, ధర్మాచరణ, కీర్తి ప్రతిష్టలు, సంతాన రీత్యా అనుకూలతలు, సర్వత్రా సంతోషము – మొదలగు గా గల శుభ ఫలములు. ఇట్టి రాశి వారికి జనవరి నుండి ఏలినాటి శని అయిపోవుట వలన జనవరి మొదలు శుభ ఫలాలు ఇంకనూ అధికమగు సూచనలున్నాయి. కాని అష్టమ రాహువు గోచరము స్వల్ప ప్రతికూలతలు ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. రాహువు భ జప శాంతులు ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


ధనుస్సు

జన్మ రాశిలో గురు సంచారము ప్రతికూల మైన ఫలితాలు ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. వీరికి స్థాన చలనము, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట, పదోన్నతులు నిలిచి పోవుట, శత్రుభీతి, ఋణ బాధలు, కార్యభంగము, వృధా సంచారము, అధిక ధన వ్యయము, కీర్తి ప్రతిష్టలకు భంగము వాటిల్లుట, సంతానముతో విభేదాలు, అనారోగ్యము, మనశ్చింత, వివాహ ప్రయత్నములందు అవరోధము – మొదలగు గాల ప్రతికూలతలు. కాని జన్మ రాశ్యాధిపతి గా గురు భ ఇట్టి ప్రతికూలతలను స్వల్పముగానే ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. ఇట్టి రాశి వారికి ఏలినాటి శని వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు అధికాముగానే ఉండు సూచనలున్నాయి. పనులందు మాంద్యత, బంధు విరోధము, అధిక ధన వ్యయము, వృధా సంచారము, పదోన్నతులు నిలచిపోవుట, పెట్టుబడులు నిలిచి పోవుట ఇత్యాది ప్రతికూలతలు అధికముగా ఉండు సూచనలున్నాయి. సప్తమ స్థానమున రాహువు వలన అనిశ్చితి అధికంగా ఉంటుంది. అవకాశాలు చివరి క్షణంలో చేజారిపోతూ ఉంటాయి. నిర్ణయాత్మక శక్తి తగ్గుతుంది.


మకరము

మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఇట్టి గోచారము ప్రతికూల ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. ఏలినాటి శని వలన కూడా చిక్కులు ద్విగుణీకృతము అగు సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగులకు ప్రతికూలతలు అధికము, స్థాన చలనము, ప్రతికూల స్థానాలకు బదిలీలు, రాజ దండన భయము, ఆదాయ క్షీణత, ధన నష్టము, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట, బంధు మరియు మిత్ర విరోధము, విద్యార్థులకు ప్రతికూలము మరియు వ్యాపారులకు లాభాలు క్షీణించుట మరియు ధన నష్టము, వృధా సంచారము, మనోవ్యాకులత, నివాస మార్పు, ఆస్తులకు చెందిన లావాదేవీలందు ప్రతికూలతలు, ఆస్తి నష్టము, శరీర సౌఖ్యము లోపించుట – మొదలగు గా ప్రతికూలతలు. వీరికి ఏలినాటి శని ప్రభావము వలన ధన నష్టము, బంధు విరోధము, శారీరిక శ్రమ అధికం, ఆరోగ్యం క్షీణించుట, శారీరిక బాధలు అధికం, చర్మ మరియు కీళ్ళకు చెందిన చిక్కులు, శరీరము నందలి హార్మోనులకు చెందిన చిక్కులు, సన్నిహితులు దూరమగుట ఇత్యాది ప్రతికూల ఫలాలు అధికంగా ఉంటాయి. కాని రాశి నాథుడిగా గురు శని భ కొంత తక్కువగానే ఇబ్బంది పెట్టు అవకాశాలు ఉన్నాయి. పేదలకు అన్నదానాలు, శ్రీ హనుమాన్ ఆరాధన, శని మరియు గురు భ జప శాంతులు కొంత ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


కుంభము

కుంభ రాశి వారికి ఏకాదశ లాభ స్థానములందు గురు భగవానుడు శుభ ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. కాని గోచార రీత్యా జనవరి నుండి ప్రారంభమగు ఏలినాటి శని వలన ఇట్టి శుభ ఫలాలు హరించి వేయబడు సూచనలున్నాయి. శుభ స్థానమున సంచరించు గురు భగవానుడు చక్కని కార్య సిద్ధిని ప్రసాదించుట, ఆర్థికాభివృద్ధి, కీర్తి మరియు తేజో వృద్ధి, ఉద్యోగ ప్రయత్నములందు స్వల్ప ప్రతికూలతలు ఉన్నను చివరిగా ఇట్టి ప్రయత్నాలు ఫలించుట, విద్యార్థులకు శ్రమతో కూడిన ఫలాలు మరియు విజయము, వ్యాపార రంగము లందు ఉన్న వారికీ కూడా అధిక శ్రమతో కూడిన ఫలాలు, ఆదాయము అధికముగా ఉన్నను అందుకు సమానముగా ఖర్చులు, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించుట, గృహము నందు శుభ కార్యాలు, ఆస్తుల ద్వారా ధన లాభము, కీర్తి, తేజోవృద్ధి, విజయ ప్రాప్తి, పదోన్నతులు - మొదలగు గా శుభ మరియు మిశ్రమ ఫలాలు లభించు సూచనలున్నాయి. జనవరి మొదలు ప్రారంభమగు ఏలినాటి శని వలన పనులందు స్తబ్దత ఏర్పడు సూచనలు, అధిక ధన వ్యయము, కాని ఖర్చులకు తగిన ఆదాయం ఉంటుంది. వీరు క్రొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. నూతన వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండాలి. భాగస్వాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మానసిక ఒత్తిడి, చంచలత్వం అధికంగా ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. శని రాహువు భ జప శాంతులు ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


మీనము

మీన రాశి వారికి దశమ స్థానమున సంచరించు గురు భ. ప్రతికూల ఫలాలను ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి. గోచార రీత్యా జనవరి మొదలు ఏకాదశ లాభ స్థానమున శని భ వలన ఇట్టి ప్రతికూలతలు స్వల్పముగానే ఉండు సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగ పరమైన చిక్కులు అధికము, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, ప్రతికూల స్థానములకు బదిలీలు, స్థాన చలనము, నివాస మార్పిడి, కార్య విఘ్నము, పనులందు అవాంతరాలు అధికమగుట, ఖర్చులు అధికం, వృధా సంచారము, ధన నష్టము, మానసిక అశాంతి, వివాహ ప్రయత్నాలు విఫలమగుట, విద్యార్థులకు మిశ్రమ ఫలాలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నము లందు ఉన్న వారికి ప్రతికూలము, వ్యాపారులకు అనిశ్చితి. కాని దశమ స్థానమున సంచరించు గురు భగవానుడు మీన రాశి వారికి స్వల్ప మిశ్రమ ఫలాలను మాత్రమే ప్రసాదించు సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు అధికముగా ఉండక పోవచ్చును. విద్యార్థులకు మరియు విద్య రంగములందు ఉన్న వారికి ప్రతికూలతలు అధికముగా ఉండక పోవచ్చును. చతుర్థ స్థానమున రాహువు వలన ఉద్యోగ వ్యాపారము లందు అనుకోని ఒడుదుడుకులు, మార్పులు ఎదురగు సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార పరముగా మార్పులు చేపట్టునపుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇట్టి నిర్ణయాలందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గురు మరియు రాహువు భ జప శాంతులు ఉపశమనాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.


ముఖ్య గమనిక: పైన వివరించిన గోచార ఫలాలు సాధారణ ఫలాలు మాత్రమే. ఇట్టి గోచర ఫలాలను మీ జాతక చక్రమున ఉన్న శుభాశుభ గ్రహ యోగాలు మరియు జన్మకాల దశలు ప్రభావితము చేయుట వలన పైన వివరించ బడిన శుభాశుభ ఫలితము లందు మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. అత్యంత ప్రతికూల గోచారమందు శుభ ఫలాలు మరియు అత్యంత శుభ గోచరమందు ప్రతికూల ఫలాలు లభించే అవకాశముంది. జాతకులు పైన వివరించ బడిన గోచర ఫలాలను అత్యంత జాగ్రత్తగా అన్వయించు కోవాలి. అనుభవస్తుడైన జ్యోతిషుడిని సంప్రదించాలి.


Important Note: The above-mentioned results are generalized results only. The Planetary position and Yogas present in the Janma Kundli and the Janma Kaala Dasha will influence these Gochara Results, due to which the said results may or may not become fruitful. All the above said results should be used with a great caution.


"సర్వేజనాః సుఖినో భవంతు - లోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు"


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ - नमिलिकोण्ड विश्वेश्वर शर्म


Copyright © 2019Sri Gayatri Veda Vision - All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.