Total Lunar Eclipse (Blood Moon)

Total Lunar Eclipse 20/21.01.2019 (Blood Moon)


Total Lunar Eclipse (Blood Moon)


ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః

శ్రీ మాత్రే నమః

శుభ గ్రహ


20/21.01.2019 నాడు సంభవించు సంపూర్ణ చన్ద్ర గ్రహణము


జనవరి 20 రాత్రి మరియు 21 నాడు ఉదయాత్పూర్వం సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణము సంభావించ బోవు చున్నది. ఇట్టి గ్రహణము రక్త వర్ణ చంద్రుడు గా పాశ్చాత్యులు వర్ణించు చున్నారు. ఇట్టి సంపూర్ణ చన్ద్ర గ్రహణము ఉత్తర మరియు దక్షిణ అమెరికా, యూరోప్, పశ్చిమ ఆఫ్రికా ప్రాంతములందు సంపూర్ణం గాను; మధ్య - తూర్పు ఆఫ్రికా మరియు ఆసియా పాక్షికముగా కనిపిస్తుంది. భారత ఉపఖండము నందు ఇట్టి గ్రహణము కనిపించదు. గ్రహణములు దృశ్యమానములు. గ్రహణాలు కనిపిస్తేనే వాటి ప్రభావము. కావున భారతదేశంలో నివసించు వారికీ ఇట్టి గ్రహణ పట్టింపు లేదు. గ్రహణ సమయములు:


Please Check the Image for Eclipse Timings


నిత్యభోజన నిర్ణయము:

ఇట్టి గ్రహణ ప్రాంతములందు నివసించు వారు అమెరికా లో నివసించు వారు సూర్యాస్తమయం కంటే ముందు మరియు ఐరోపా లో నివసించు వారు రాత్రి 07:30 లోగా భోజనాదులు ముగించుకోవాలి.


గ్రహణ గోచార ఫలం:

వృషభ కన్య కుంభ రాశుల వారికీ ఫలం – శుభం

మేష, మిథున, సింహ, తుల, వృశ్చిక, మకర మరియు మీన రాశుల వారికీ – మధ్యమ లేదా మిశ్రమ

కర్కాటక, ధనుస్సు రాశుల వారికీ ఫలం – అధమం


ఇట్టి గ్రహణము పుష్యమి నక్షత్ర యుక్త కన్య, తుల మరియు వృశ్చిక లగ్నము లందు సంభవించు చున్నది. కావున పుష్యమి నక్షత్రము, కర్కాటక మరియు ధనుస్సు రాశులందు జన్మించిన వారు; కన్యా తుల మరియు వృశ్చిక లగ్నము లందు జన్మించిన వారు గ్రహణ శాంతి, గ్రహణ దానాలు జరుపుకోవాలి. ఇట్టి వారు గ్రహణమును వీక్షించ రాదు. దయచేసి ఇతర విధములై అపోహలను మరియు మూఢనమ్మకాలను నమ్మరాదు.


గ్రహణ శాంతి:

పుష్యమి నక్షత్రము, కర్కాటక మరియు ధనుస్సు రాశులందు జన్మించిన వారు; కన్యా తుల మరియు వృశ్చిక లగ్నములు మరియు రాశులందు లందు జన్మించిన వారు గ్రహణ శాంతి, గ్రహణ దానాలు జరుపుకోవాలి.


గ్రహణ దానము:

రాగి పాత్రలో ఆవు నెయ్యి లేదా ఆవుపాలు పోసి వెండితో చేసిన సూర్య, చంద్ర మరియు సర్ప బింబాలను అందులో వేసి సంకల్ప యుక్తముగా దానం చేయునది.


సంకల్పం: మమ జన్మ రాశి – జన్మ నక్షత్రాద్యరిష్ట స్థాన స్థిత గ్రహణ సూచిత సర్వారిష్ట ప్రశాంతి పూర్వక ఏకాదశ స్థాన స్థిత గ్రహణ సూచిత శుభ ఫల ప్రాప్త్యార్థం బింబ దానం కరిష్య” అని సంకల్పించిన పిదప “గ్రహణ సూచితారిష్ట పరిహారార్థం శుభ ఫల ప్రాప్త్యార్థం బింబ దానం తుభ్యం సంప్రతే నమమ” అని చెప్పుకుంటూ బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చి యథాశక్తి సంభావన తో వారిని సత్కరించి వారి ఆశిస్సులు పొందాలి.


శ్లో: 

గ్రస్యమానే భావేత్స్నానం, గ్రస్తే హోమార్క చంద్రకే |

మండలే ముచ్యమానేతు దానం ముక్తౌతు మజ్జనం ||

అనగా గ్రహణం పట్టుచుండ స్నానం, గ్రహణం పూర్తిగా పట్టిన పిదప జప హోమాదులును, విడుపున దానమును, మొక్షానంతరము తిరిగి స్నానమును; చంద్ర సూర్య గ్రహణము లందు ఆచరించ వలయును


శ్లో: 

సర్వం గంగా సమం తోయం సర్వ్ వ్యాస సమా ద్విజా |

సర్వం భూమి సమం దానం, తద్దానం మేరు సన్నిభం ||

అనగా గ్రహణ కాలమున వాపి కూప తటాకాదులందలి జలమంతయు గంగా జలముతో సమానమై ఉండును. బ్రాహ్మణులందరు వ్యాస ముని సమానులు. ఏ చిన్న దానమైనను భూదానముతో సమానమైన ఫలితాన్నిస్తుంది. మేరు పర్వతమంత ఉన్నతమైన ఫలములను పొందవచ్చని పెద్దలు చెప్పియున్నారు. కావున గ్రహణ సమయంలో యధా విధి స్నానాన్ని ఆచరించి జప హోమ దానాదులను ఆచరించుట అత్యంత పుణ్య ప్రదము, ఆరోగ్య కరము మరియు శుభప్రదమగును

 

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం - న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాం.

గో బ్రాహ్మణేభ్య శ్శుభమస్తు నిత్యం - లోకాస్సమస్తా స్సుఖినోభవంతు.


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

नमिलिकोण्ड विश्वेश्वर शर्म, सिद्धान्ति


image29